Eye Wish Opticians homepage
plus
ActiesInspiratieWerken bij

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Eye Wish Opticiens

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Eye Wish Opticiens, onderdeel van GrandVision Benelux, alsmede op de op of via deze website aan je ter beschikking gestelde informatie, elektronische nieuwsbrieven, aanbevelingen en/of diensten (vanaf nu kortweg 'informatie' genoemd). GrandVision Benelux wijst je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. GrandVision Benelux adviseert je daarom om geregeld te controleren of de gebruikersvoorwaarden veranderd zijn.


Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die GrandVision Benelux besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan GrandVision Benelux niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Voor de exacte hoogte van de zorgvergoedingen van zorgverzekeraars of zorgkortingen van Eye Wish Opticiens kun je terecht bij een van de Eye Wish Opticiens-filialen.


GrandVision Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website. Hieronder valt zowel schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen als schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GrandVision Benelux.


GrandVision Benelux is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website. Hieronder wordt bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) verstaan: schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.


Informatie van derden

Eventuele op deze website geplaatste informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. GrandVision Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.


Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar door derden beheerde, externe websites. GrandVision Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten die op de website-informatie van toepassing zijn, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, bij GrandVision Benelux. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo's van GrandVision Benelux die op de website zijn afgebeeld of opgenomen, waaronder, maar niet uitsluitend, Eye Wish Opticiens.


Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GrandVision Benelux.


Ongevraagd ingestuurde ideeën

Indien je ongevraagd of in het kader van door GrandVision Benelux georganiseerde acties of wedstrijden ideeën en/of materialen zoals beelden, geluiden, software of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan GrandVision Benelux via e-mail of anderszins, is GrandVision Benelux Benelux gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. GrandVision Benelux zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.


Je vrijwaart hierbij GrandVision Benelux van alle schade en kosten die GrandVision Benelux lijdt of maakt met betrekking tot aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de genoemde materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.


Nietigheid

Zijn of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Aanbiedingen

De aanbiedingen die op deze website aangeboden worden zijn alleen geldig bij Eye Wish Opticiens in Nederland. Op alle acties zijn de bij de actie genoemde actievoorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Eye Wish Opticians homepage
Assortiment
Brillen
Mijn bestellingen Vind een winkel Contact
iDeal
Master Card
Visa
American Express
Postnl

© Copyright 2024 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

Algemene bepalingenPrivacyAlgemene voorwaarden