Eye Wish Opticians homepage
ActiesInspiratie

Algemene Voorwaarden 2024

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eye Wish Opticiens (de handelsnaam van Retail Optical Stores The Netherlands I BV en/of Retail Optical Stores The Netherlands II BV), Gooimeer 6, 1411 DD te Naarden, waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Eye Wish Opticiens en de wederpartij, hierna te noemen: “consument”, zijn overeengekomen en vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien deze niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.
 2. Een overeenkomst tussen Eye Wish Opticiens en de consument komt tot stand doordat Eye Wish Opticiens de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat Eye Wish Opticiens een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Eye Wish Opticiens tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 Vooruitbetaling

 1. Eye Wish Opticiens is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen 50% vooruitbetaling van de consument te verlangen.
 2. Indien Eye Wish Opticiens surséance van betaling aanvraagt of krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het Hoofdkantoor van Eye Wish Opticiens (Gooimeer 6, 1411 DD Naarden) -indien mogelijk- op verzoek van de consument een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het Hoofdkantoor van Eye Wish Opticiens te Soesterberg heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
 3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, zal Eye Wish Opticiens alles in het werk stellen om, als de consument aantoont dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som zo spoedig mogelijk terug te betalen aan de consument.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door Eye Wish Opticiens geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete. De consument kan slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Eye Wish Opticiens op ieder moment gerechtigd de goederen terug te vorderen.

Artikel 5 Overmacht

 1. Ingeval door omstandigheden die niet aan Eye Wish Opticiens, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, transportmoeilijkheden, door Eye Wish Opticiens onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Eye Wish Opticiens, welke niet voor risico van Eye Wish Opticiens komen en de omstandigheid dat Eye Wish Opticiens een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Eye Wish Opticiens te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Eye Wish Opticiens hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Eye Wish Opticiens niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Eye Wish Opticiens kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.
 2. Indien Eye Wish Opticiens op grond van overmacht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door Eye Wish Opticiens gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Eye Wish Opticiens niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan (waaronder hetgeen bepaald is in artikel 8.3 van deze voorwaarden), aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Eye Wish Opticiens direct opeisbaar en is Eye Wish Opticiens bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Levertijd

 1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De door Eye Wish Opticiens te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen op enige wijze éénmaal aan de consument heeft aangeboden.
 2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Eye Wish Opticiens schriftelijk in gebreke te stellen, aan het adres: Gooimeer 6, 1411 DD Naarden, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Eye Wish Opticiens binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht van de zijde van Eye Wish Opticiens.

Artikel 8 Betaling

 1. Het door de consument aan Eye Wish Opticiens verschuldigde bedrag dient hij direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te voldoen, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum.
 3. Indien de klant een garantstelling heeft getekend of op andere wijze geen bezwaar heeft gemaakt tegen een garantstelling of de zorgverzekeraar Eye Wish Opticiens heeft verplicht om te werken met een garantstelling waarbij Eye Wish Opticiens gerechtigd is om een gedeelte van de betaling direct via de zorgverzekeraar van de klant te laten verlopen en de zorgverzekeraar om welke reden dan ook de betaling niet (tijdig) uitkeert of dit bedrag terug vordert, dan is Eye Wish Opticiens gerechtigd het openstaande bedrag alsnog direct bij de klant te incasseren. Eye Wish Opticiens is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werkwijze en besluiten van de zorgverzekeraar van de klant. Zie artikel 14 van deze voorwaarden voor de bepalingen inzake garantstelling.
 4. Indien de consument in verzuim is of de situatie als in artikel 8.3 zich voordoet, stuurt Eye Wish Opticiens hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Eye Wish Opticiens bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Eye Wish Opticiens de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van de uitstaande vordering over de eerste 2.500 euro, met een minimum van 40 euro, aan Eye Wish Opticiens te voldoen.

Artikel 10 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd betaling van dat deel van de factuur op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Annulering

In verband met het Eye Wish Opticiens productieproces dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per aangetekende brief bij Eye Wish Opticiens te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan Eye Wish Opticiens die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

Artikel 12 Webwinkel

 1. Als de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Eye Wish Opticiens, treft Eye Wish Opticiens voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website. 
 2. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden. Deze worden op de website verder toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen. 
 3. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Eye Wish Opticiens langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 4. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen (herroepingsrecht). Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. 
 5. Voor de ontbinding kan de consument het “formulier ontbinding” opvragen bij customersupport@eyewish.com of een mail sturen naar customersupport@eyewish.com. Eye Wish Opticiens zal die herroeping zo snel mogelijk bevestigen.
 6. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 12.4) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 7. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Eye Wish Opticiens retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur, binnen 14 dagen nadat de herroeping is gedaan. 
 8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Eye Wish Opticiens dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door Eye Wish Opticiens terugbetalen, inclusief eventuele in rekening gebracht leveringskosten. Eye Wish Opticiens betaalt retour op het door de consument opgegeven IBAN. De terug-verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
 9. Het roepingsrecht geldt niet voor glazen die volgens de specificaties van de consument speciaal voor hem zijn vervaardigd.
 10. De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes en het juist invoeren hiervan op de website. Indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Eye Wish Opticiens en/of ouder is dan 12 maanden, zullen garanties komen te vervallen, waaronder maar niet uitsluitend, zichtgarantie en niet-goed-geld-terug garantie.
 11. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd invoeren van het recept of het invoeren van een recept zoals vermeld in het vorige lid 10, zijn voor rekening van de consument; Eye Wish Opticiens wijst hiervoor iedere aansprakelijk van de hand.
 12. Dit artikel laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 13 Garantie

 1. Eye Wish Opticiens garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar aangeboden bril en/of andere ooghulpmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of enig ooghulpmiddel zal Eye Wish Opticiens een nieuwe oogmeting verrichten en/of het geconstateerde foutieve product vervangen. Verder garandeert Eye Wish Opticiens dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
 2. Onverminderd het hiervoor genoemde, dienen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien kalenderdagen, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Eye Wish Opticiens te zijn ingediend. Bij het overschrijden van de genoemde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Eye Wish Opticiens een redelijke termijn worden gegund om de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
 3. Aanspraak op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Eye Wish Opticiens (herstel)werkzaamheden aan het door Eye Wish Opticiens met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.
 4. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid van Eye Wish Opticiens jegens de consument is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, met inachtneming van de dwingend-rechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
 2. Eye Wish Opticiens is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Eye Wish Opticiens aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
 3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Eye Wish Opticiens of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel aan de zijde van Eye Wish Opticiens.
 4. Eye Wish Opticiens sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tijdens enige werkzaamheden aan producten, waaronder maar niet uitsluitend monturen, welke niet bij Eye Wish Opticiens zijn aangeschaft of welke gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eye Wish Opticiens.
 5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Eye Wish Opticiens toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €15.000,= (zegge: vijftien duizend euro) per schadegeval en maximaal € 100.000,= (zegge: honderd duizend euro) per kalenderjaar per consument, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel aan de zijde van Eye Wish Opticiens.
 6. Indien Eye Wish Opticiens ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar volledig vrijwaren en Eye Wish Opticiens alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15 Garantstelling

 1. De consument machtigt Eye Wish Opticiens de vergoeding voor de aankoop, die geheel of gedeeltelijk wordt verzorgd door de zorgverzekeraar, te claimen bij de zorgverzekeraar. De consument verklaart hierbij, al dan niet middels ondertekening van een garantstellingsdocument, volledige kennis te hebben van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar waaronder hem door Eye Wish Opticiens ten laste van de zorgverzekeraar een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor een gezichtshulpmiddel is verstrekt.
 2. Om van deze garantstelling gebruik te kunnen maken verklaart de consument te beschikken over een rechtsgeldige zorgverzekering bij een zorgverzekeraar.
 3. In geval de consument gebruik maakt van deze garantstelling, verklaart hij geen declaraties voor een bril of contactlenzen ten laste van deze verzekering te hebben ingediend of in te gaan dienen met betrekking tot de in de polisvoorwaarden van de verzekering genoemde periode.
 4. De consument verklaart de kosten van de bril en/of glazen en/of contactlenzen aan Eye Wish Opticiens te vergoeden als blijkt dat de zorgverzekeraar om enige reden niet tot (gedeeltelijke) vergoeding overgaat.

Artikel 16 Overig

 1. Eye Wish Opticiens houdt zich volledig aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Eye Wish Opticiens geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de Privacy Statement van Eye Wish Opticiens.
 2. Eye Wish Opticiens is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. De documenten, informatie en/of reacties op de website van Eye Wish Opticiens zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele wijze gebruikt te worden voor een diagnose of een keuze voor een (medische) behandeling. De informatie, documenten en/of reacties van Eye Wish Opticiens zijn geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen. De informatie op de website is mogelijk niet volledig of up-to-date en kan niet als uitputtend gebruikt worden. Eye Wish Opticiens adviseert met klem aan alle bezoekers van de website met optische problemen en gerelateerde vragen om een opticien te raadplegen die getraind is in het observeren en interpreteren van symptomen en in staat is om een juiste diagnose te stellen.
 4. Druk-en typefouten in enige vorm van communicatie van Eye Wish Opticiens, inclusief de website van Eye Wish Opticiens, zijn nadrukkelijk voorbehouden.
 5. Geen enkele informatie verstrekt door Eye Wish Opticiens, dan wel mondeling of schriftelijk, schept enige garantie of andere verplichting voor Eye Wish Opticiens, indien deze niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden is genoemd.
 6. Op de rechtsverhouding tussen Eye Wish Opticiens en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 7. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of deze zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, ongeacht het recht van Eye Wish Opticiens een geschil voor te leggen aan de rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is. Indien Eye Wish Opticiens aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de rechtbank te Utrecht, dient de consument binnen één maand na die aankondiging schriftelijk aan Eye Wish Opticiens laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Utrecht bevoegd is.
Eye Wish Opticians homepage
Assortiment
Brillen
Mijn bestellingenVind een winkelContact

© Copyright 2024 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

Algemene bepalingenPrivacyAlgemene voorwaardenCookies