GrandOptical homepage
ActiesInspiratie

Eye Omnium: een veilige én voordelige keuze

Eén moment van onoplettendheid en je laat je bril vallen of er gaat iemand op zitten... Dat is natuurlijk een tegenvaller, zeker als je geen extra garantie hebt. Gelukkig hoef je je met Eye Omnium geen zorgen te maken bij jouw nieuwe aankoop van een complete bril (montuur & glazen) of glazen geplaatst in een bestaand montuur.

 • Deze verzekering dekt:
  • Krassen
  • Breuk
  • Verlies/Diefstal
 • Je betaalt eenmalig de verzekeringspremie op het moment van aankoop en dekt een looptijd van 2 jaar.
 • Heb je geen gebruik gemaakt van de verzekering gedurende deze periode, dan krijg je het betaalde bedrag van je verzekeringspremie als korting terug, bij aankoop van jouw volgende bril, glazen of contactlenzen, cumuleerbaar met andere promoties. Indien je Eye Omnium verzekering deel uitmaakt van het Plus+ servicepakket, wordt de verzekeringspremie nooit via korting terugbetaald.
 • Je ontvangt onze Eye Omnium kaart waarmee je geniet van tal van voordelen.
Winkelwaarde* Jouw premie

€0 - €150

€15,00

€150,01 - €300

€29,00

€300,01 - €400

€39,00

€400,01 - €500

€49,00

€500,01 - €600

€59,00

€600,01 - €700

€69,00

€700,01 - €800

€79,00

+ €800,01

€89,00

* De winkelwaarde is de prijs van jouw complete bril of glazen voor aftrek van eventuele kortingen.

De Eye Omnium verzekering biedt meer voordelen dan enkel een garantie:

- 2 jaar waarborg op jouw bril:

Tijdens deze periode kan de waarborg 1 keer geclaimd worden op een onderdeel of op de volledige bril in geval van onopzettelijke breuk, verlies of diefstal en bij normaal gebruik van de bril. Indien het montuur niet langer beschikbaar is, vervangen wij het door een gelijkwaardig model met een maximale waarde van 100% van de verzekerde waarde. De datum van de verkoopbon geldt als bewijs.


- 15% korting voor jou en heel jouw gezin:

Geldig op alle producten in de winkel (optische brillen en zonnebrillen, correctieglazen, contactlenzen, vloeistoffen, toebehoren enz.) op vertoon van een identiteitsbewijs. Niet geldig op de merken uit de prestigelijst in de winkel. Niet cumuleerbaar met andere acties.


- Gratis oogtest: 

Geldig voor 1 gratis uitgebreide oogtest ter waarde van €20 met de beste uitrusting zolang de kaart geldig is.


Onderhoud van jouw bril op 6 controlepunten:

 • Ultrasone reiniging van jouw bril
 • Vastdraaien van de schroeven voor goed vastzittende veren
 • Nakijken van de symmetrie voor een onberispelijk rechte bril
 • Bijstellen van de neuspads om er perfect uit te zien
 • Juist afstellen van de brilveren
 • Aanpassen aan de oren voor optimaal comfort

* T.e.m. 31/03/2022 stond de Eye Omnium verzekering bekend onder de naam "GrandOmnium", dezelfde voorwaarden zijn van toepassing.

Wil je meer weten over de Eye Omnium garantie?

Bekijk de voorwaarden onderaan de pagina of loop eens binnen bij een GrandOptical bij jou in de buurt.

Eye Omnium polisvoorwaarden

1. Wat is het voorwerp van de verzekering?

Het voorwerp van de verzekering is een complete bril (montuur + glazen) of glazen die in een reeds bestaand montuur geplaatst zijn. Het voorwerp van de verzekering kan ook een zonnebril zijn, zonder sterkte.


Brillen/zonnebrillen of glazen kunnen uitsluitend bij een nieuwe aankoop verzekerd worden, d.w.z. de koop- en verzekerings-overeenkomst moeten samen en gelijktijdig gesloten worden.

De verzekering dekt de materiële schade veroorzaakt door:

  krassen;
 • breuk;
 • verlies (b.v. diefstal, roof of afpersing).
 • Gelieve rekening te houden met de uitsluitingen vermeld in artikel 5.

2. Wanneer treedt de verzekering in werking?

De verzekering is gesloten op de dag van de aankoop van de bril/zonnebril of de glazen en treedt dezelfde dag in werking, onder voorbehoud van de betaling van de premie.

3. Welke vergoeding mag u verwachten?

4.1. In geval van schade maak jij hiervan zo spoedig mogelijk melding in een

GrandOptical winkel in België, én indien mogelijk ook in het winkel waar jij de bril/

zonnebril gekocht hebt, én op vertoon van de bevestiging van het lidmaatschap van de groepsverzekering, de aankoopbon van de bril/zonnebril/glazen en de

Eye Omnium polisvoorwaarden. Als jij de bril ten gevolge van een misdrijf (b.v. diefstal, roof, enz.) verloren hebt, moet jij zo spoedig als redelijkerwijs aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau en dien jij het proces-verbaal tezamen met de bovengenoemde documenten voor te leggen bij melding van het schadegeval.


4.2. De verzekerde moet ten allen tijde aan de verzekeraar alle nuttige informatie

verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde

hem toe te laten de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen

vaststellen. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen

nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.


4.3. Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

5. De verzekering komt niet tussen bij:

 • schade door slijtage;
 • gevolgschade ongeacht de aard (b.v. lichamelijke letsels door glasbreuk e.d.);
 • opzettelijk veroorzaakte schade;
 • servicediensten die uw GrandOptical opticien in alle opzichten uitvoert (b.v. controle van het montuur en de glazen, nakijken of de bril/zonnebril nog juist zit en correctie indien nodig, schroeven aandraaien, vervangen en beveiligen, scharnieren smeren);
 • schade die in het kader van de leveranciersgarantie valt;
 • monturen, indien nieuwe glazen in reeds bestaande monturen geplaatst zijn en enkel deze glazen verzekerd zijn.

6. Wanneer eindigt de verzekering?

De duur van de verzekering bedraagt twee jaar vanaf de inwerkingtreding van

de verzekering. Na afloop van deze periode van twee jaar zal de verzekering niet

stilzwijgend worden verlengd. Bij vervanging van glazen, montuur of de gehele bril kun jij deze niet opnieuw verzekeren onder dezelfde verzekeringsovereenkomst.

7. Wie is uw aanspreekpartner?

7.1. De schaderegeling vindt plaats via de GrandOptical winkel in België waar u de

schade overeenkomstig artikel 4 gemeld heeft. Als jij nog verdere vragen hebt, staat ook

Qover NV

Handelsstraat 31

1000 Brussel

België

tel. +32 2 588 25 50


als schaderegelaar in België van de verzekeraar

Helvetia Global Solutions

Aeulestrasse 60

FL-9490 Vaduz

Liechtenstein

Verzekeringsmaatschappij onder de controle en het toezicht van de Autoriteit financiële markten van het Vorstendom Liechtenstein (FMA). Helvetia Global Solutions Ltd heeft een vergunning voor het verlenen van verzekeringsdiensten in België op basis van het vrij verrichten van diensten en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder het codenummer 2499.

7.2. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.


7.3. Bij een eventueel geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.


7.4. Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke

procedure aan te spannen, kan elke klacht over de verzekeringsovereenkomst

eveneens worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen op het volgende

adres: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel : +32 (2) 547 58 71,

Fax: +32 (2) 547 59 75, E-mail: info@ombudsman.as.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan elke klacht over de

verzekeringsovereenkomst ook worden gericht aan  Qover NV: mediation@qover.be


8. Wat als ik nog een GrandOmnium verzekering heb?

Vanaf 1/04 is de naam van de verzekering gewijzigd van GrandOmnium naar Eye Omnium. De voorwaarden blijven volledig hetzelfde.

Ga langs een winkel in je buurt voor meer informatie betreffende je verzekering

9. Diversen

8.1. De eenmalige premie, overeenkomend met een verzekeringsperiode van twee jaar, dient bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst te worden voldaan zoals vermeld bij artikel 2.


8.2. Jij kan de verzekeringsovereenkomst herroepen binnen één maand vanaf

de dag waarop ze werd gesloten. Hiertoe dien jij in persoon bij de winkel

van GrandOptical, waar jij de bril, zonnebril of glazen heeft gekocht en de

verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, de bevestiging van het lidmaatschap van de groepsverzekering (i.e. de aankoopbon van de verzekeringsovereenkomst), de aankoopbon van de bril of glazen, en de kaart met de Eye Omnium polisvoorwaarden af te geven. Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan, zal de herroeping worden geaccepteerd en ontvang jij de volledige eenmalige premie, zoals jij deze hebt voldaan ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst, in contanten retour.

8.3. Jij kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen twee maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, zijnde op het einde van het eerste lidmaatschapsjaar (dwz een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst). Dit dien jij te doen in de desbetreffende GrandOptical winkel.

In dat geval worden de betaalde premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging onmiddellijk terugbetaald. Op het einde van het tweede lidmaatschapsjaar zal de overeenkomst automatisch beëindigd worden, zoals uiteengezet in artikel 6. Er zal dus geen stilzwijgende hernieuwing plaatsvinden op het einde van het tweede lidmaatschapsjaar.

Helvetia Global Solutions

Aeulestrasse 60

FL-9490 Vaduz

Liechtenstein

Deze Eye Omnium polisvoorwaarden zijn enkel geldig met aangehecht bevestiging van het lidmaatschap.


Versie: 01.04.2022

 

Precontractuele informatie.

Houdt u er rekening mee dat er uitsluitingen van toepassing zijn, u dient het informatiedocument van het verzekeringsproduct en de algemene voorwaarden te lezen, waarin u de reikwijdte van uw dekking vindt.


GrandOptical homepage
Assortiment
Plus symbol
Over GrandOptical
Plus symbol
Klantenservice
Plus symbol
Vind een winkelContact

© Copyright 2023 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

GebruiksvoorwaardenPrivacyAlgemene voorwaardenCookies