GrandOptical homepage
ActiesInspiratie

Privacy Statement 2023

Algemeen

Dit is het privacy statement van Retail Optical Stores Belgium BV, met zetel te Kerkstraat 13, bus 1, 2640 Mortsel (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0771.289.362 en handelend onder de benaming “GrandOptical” en, op termijn, onder de benaming “Eye Wish Opticiens” (hierna “GrandOptical / Eye Wish Opticiens” of “wij” of “onze”.

GrandOptical / Eye Wish Opticiens is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via onder andere deze website of via social media.

GrandOptical / Eye Wish Opticiens respecteert jouw privacy en houdt zich aan de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

·   Telefoon: +32 (0)471-906158 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00-17:00 uur)

·   E-mail: customersupport@eyewish.com 

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

GrandOptical / Eye Wish Opticiens heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Die kan je bereiken via DPO@eyewish.com.

 

Welke persoonsgegevens

GrandOptical / Eye Wish Opticiens verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die je invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de website of gegevens die je ons geeft in de winkel, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (incl. GSM nummer), e-mailadres, geboortedatum, service winkel betaalmethodes.

Bij het aanmeten en verstrekken van brillen en contactlenzen verwerkt GrandOptical / Eye Wish Opticiens ook medische persoonsgegevens, zoals je oogsterkte en voorschriften van oogartsen. Die gegevens gelden als zogenoemde bijzondere categorieën van persoonsgegevens. 

Wanneer je gebruik maakt van onze websites en applicaties, verzamelen wij eveneens technische informatie in verband met het toestel dat je gebruikt, zoals het toesteltype, de schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem, het type en de versie van de internetbrowser, de systeemtaal en de locatie. Daarnaast verzamelen wij technische identificatoren die kenmerkend zijn voor het toestel dat je gebruikt, zoals het IP-adres, de IDFA (identificator voor adverteerders), het MAC-adres en andere unieke identificatoren. Afhankelijk van jouw cookie-instellingen verzamelen wij ook informatie over jouw surfgedrag en gebruikersactiviteit, zoals hoe lang je surft, op welke links je klikt, welke pagina’s je bezoekt, hoe vaak je een pagina bezoekt en hoe lang het duurt voordat je terugkomt.

Wij verwerken technische informatie met betrekking tot jouw toestel en surfgedrag om statistische analyses uit te voeren, zoals het berekenen van het gebruiksniveau van de diensten, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de websites en applicaties, om onze websites en applicaties te verbeteren en de goede werking ervan te verzekeren. Wanneer wij voor deze doeleinden cookies of soortgelijke technologieën gebruiken, is ons Cookiebeleid van toepassing. Zoals beschreven in ons Cookiebeleid zullen wij alleen gebruik maken van analytische en marketing cookies wanneer je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

 

Welke doelen

GrandOptical / Eye Wish Opticiens gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Zo verwerken we gegevens over je oogsterkte om je de juiste bril of contactlenzen te kunnen aanbieden. Andere gegevens worden gebruikt om overeenkomsten te sluiten met jou als klant en om die overeenkomsten verder uit te voeren en af te handelen. We verwerken jouw persoonsgegevens ook om jou een relevante klantenservice te bezorgen, zoals om je op jouw verzoek informatie te kunnen toesturen of mailen.

Persoonsgegevens die wij via onze websites en applicaties hebben verzameld om de toegang tot die websites en applicaties mogelijk te maken, inhoud aan te bieden en de websites en applicaties correct te laten functioneren verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om jou publiciteit te versturen met betrekking tot onze producten en diensten, en jou aanbiedingen te bezorgen die aansluiten bij jouw interesses. 

We verwerken jouw gegevens ook indien we daartoe wettelijk verplicht zouden zijn, of in het kader van geschillen in en buiten rechte.

 

Welke grondslag

De AVG vereist dat elke verwerking een eigen juridische grondslag heeft.

Voor het gebruik van persoonsgegevens om onze producten aan jou te verkopen en om deze verkoop verder af te handelen is die grondslag de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld om je een offerte te bezorgen vooraleer je beslist een bestelling te plaatsen).

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en voor het gebruik van persoonsgegevens voor al dan niet gepersonaliseerde marketing zal GrandOptical / Eye Wish Opticiens jou eerst vooraf toestemming vragen, tenzij in die gevallen waar dergelijke toestemming wettelijk niet is vereist. Die toestemming, die je op ieder moment weer kan intrekken door een e-mail te sturen naar customersupport@eyewish.com , moet als het gegevens van een persoon jonger dan 18 jaar betreft, altijd door een ouder of voogd worden gegeven, ook al gaat het om een product, bij voorbeeld een bril of contactlenzen, voor een jongere. GrandOptical / Eye Wish Opticiens behoudt zich het recht voor om die leeftijd te controleren. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Zulke herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

In geval van marketing-uitingen waarvoor geen toestemming vereist, zoals direct marketing e-mails naar bestaande klanten, is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van GrandOptical / Eye Wish Opticiens om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan GrandOptical / Eye Wish Opticiens is onderworpen (zoals de fiscale wetgeving).

Onverminderd bovenstaande kunnen wij jouw persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om derde partijen te informeren in het kader van (voorgenomen) zakelijke transacties, zoals overnames, fusies, splitsingen of andere herstructureringen. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang van onszelf en deze derde partijen om die zakelijke transacties tot een goed einde te brengen

Vanzelfsprekend gaat GrandOptical / Eye Wish Opticiens in alle gevallen zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens en heeft ze allerlei voorzorgmaatregelen getroffen, zoals in dit Privacy Statement genoemd, om de impact op de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

 

Welke rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die GrandOptical / Eye Wish Opticiens over je verzamelt. Ook kun je GrandOptical / Eye Wish Opticiens verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of aan jou over te dragen in een overdraagbaar format, dan wel om de beperking te vragen van de verwerking, telkens wanneer de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op gronden die verband houden met jouw bijzondere situatie. Je kan nochtans te allen tijde zonder kosten of rechtvaardiging bezwaar maken tegen verwerkingen ten behoeve van direct marketing.

Om bovengenoemde rechten uit te voeren, kan je een schriftelijk verzoek sturen aan: GrandOptical / Eye Wish Opticiens t.a.v. Klantenservice, Kerkstraat 13 bus 1, 2640 Mortsel (België) of via het online contactformulier.

Om te zorgen dat de gegevens van de juiste persoon worden aangepast of verstuurd, kan het nodig zijn dat we enkele gegevens aan je vragen om je identiteit te kunnen verifiëren.

 

Welke verwerkers

Het kan zijn dat GrandOptical / Eye Wish Opticiens voor haar dienstverlening derden inschakelt, bijvoorbeeld bedrijven die jouw bril produceren en/of naar je huisadres verzenden, die moeten beschikken over jouw persoonsgegevens. GrandOptical / Eye Wish Opticiens staat ervoor in dat deze verwerkers zich houden aan de AVG en alle bepalingen uit dit Privacy Statement. Om dat te borgen sluit GrandOptical / Eye Wish Opticiens altijd een overeenkomst met die verwerkers.

Desniettemin blijft GrandOptical / Eye Wish Opticiens altijd zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en kan je ons daar altijd op aan spreken. Momenteel werkt GrandOptical / Eye Wish Opticiens met de volgende verwerkers:

-       Ocuco Ltd (IT consultancy services) en Microsoft Azure (hosting services), beide gevestigd in Ierland.

 

Waar en hoe opslaan

GrandOptical / Eye Wish Opticiens staat ervoor in dat ze jouw gegevens op een zorgvuldige wijze opslaat, op basis van de op dit moment gangbare technieken. We treffen gepaste maatregelen om datalekken of andere vormen van misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

De gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie.

GrandOptical / Eye Wish Opticiens bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Aan wie doorgeven

In sommige gevallen zal GrandOptical / Eye Wish Opticiens de door jou versterkte persoonsgegevens aan derden doorgeven, bijvoorbeeld aan je ziekenfonds in geval je aanspraak zou maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling van een bestelling.

We zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derde partijen die deze zouden willen gebruiken voor direct marketing activiteiten voor derden. 

 

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GrandOptical / Eye Wish Opticiens, dan kan je daarvan een melding doen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), met de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]

Je kan ook direct contact opnemen met ons door het online contactformulier in te vullen. We zullen dan zo snel mogelijk van ons laten horen.

 

Versie en wijzigingen

Dit Privacy Statement is opgesteld in juli 2023. Het kan van tijd tot tijd wijzigen, bij voorbeeld vanwege veranderende wet- of regelgeving evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen. Om na te gaan wanneer deze Privacy Statement voor het laatst is bijgewerkt, kan u de datum bij “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina raadplegen. Alle wijzigingen in deze Privacy Statement worden van kracht wanneer wij de bijgewerkte versie beschikbaar maken op onze websites of applicaties. Wij raden u dan ook aan om deze pagina’s regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

GrandOptical homepage
Assortiment
Plus symbol
Over GrandOptical
Plus symbol
Klantenservice
Plus symbol
Vind een winkelContact

© Copyright 2023 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

GebruiksvoorwaardenPrivacyAlgemene voorwaardenCookies