GrandOptical homepage
ActiesInspiratie

Algemene Verkoopsvoorwaarden 2023

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Retail Optical Stores Belgium BV, met zetel te Kerkstraat 13, bus 1, 2640 Mortsel (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0771.289.362, en handelend onder de benaming “GrandOptical” en, op termijn, onder de benaming “Eye Wish Opticiens” (hierna “GrandOptical / Eye Wish Opticiens” of “wij” of “onze”1 ), waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door GrandOptical / Eye Wish Opticiens en de wederpartij, hierna te noemen: “consument”, zijn overeengekomen en vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onverlet.

1 Geleidelijk aan zullen onze fysieke “GrandOptical” winkels in België worden omgezet naar “Eye Wish Opticiens”. Ook de “GrandOptical” website zal geleidelijk aan worden omgezet naar een “Eye Wish Opticiens” website.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes van GrandOptical / Eye Wish Opticiens zijn geldig gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. De offerte vervalt van rechtswege, indien deze niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.

Foto’s, catalogi, of andere door GrandOptical / Eye Wish Opticiens opgemaakte publiciteitsdocumenten hebben geen contractuele waarde en gelden bijgevolg niet als offerte.

2. Een overeenkomst tussen GrandOptical / Eye Wish Opticiens en de consument komt tot stand doordat GrandOptical / Eye Wish Opticiens de bestelling van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de bestelling maakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat GrandOptical / Eye Wish Opticiens een begin met de uitvoering van de bestelling maakt, geldt de factuur van GrandOptical / Eye Wish Opticiens tevens als bevestiging van bestelling.

Artikel 3 Vooruitbetaling

GrandOptical / Eye Wish Opticiens is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen 50% vooruitbetaling van de consument te verlangen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door GrandOptical / Eye Wish Opticiens geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten of rente. De consument kan slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is GrandOptical / Eye Wish Opticiens op ieder moment gerechtigd de goederen terug te vorderen. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper echter alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

Artikel 5 Overmacht

1. Ingeval door omstandigheden die niet aan GrandOptical / Eye Wish Opticiens, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, transportmoeilijkheden, door GrandOptical / Eye Wish Opticiens onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van GrandOptical / Eye Wish Opticiens, welke niet voor risico van GrandOptical / Eye Wish Opticiens komen en de omstandigheid dat GrandOptical / Eye Wish Opticiens een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door GrandOptical / Eye Wish Opticiens te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en GrandOptical / Eye Wish Opticiens hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is GrandOptical / Eye Wish Opticiens niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. GrandOptical / Eye Wish Opticiens kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren. Indien er geen later tijdstip kan worden vastgesteld dat aanvaardbaar is voor de consument, heeft deze laatste eveneens het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

2. Indien GrandOptical / Eye Wish Opticiens of de consument op grond van overmacht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door GrandOptical / Eye Wish Opticiens gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige essentiële verplichting jegens GrandOptical / Eye Wish Opticiens niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan en nalaat dit te doen binnen een termijn van veertien dagen na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling (waaronder hetgeen bepaald is in artikel 8.3 van deze voorwaarden), aan hem opschorting van betalingsverplichtingen is verleend of de Wet betreffende de collectieve schuldenregeling op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van GrandOptical / Eye Wish Opticiens direct opeisbaar en is GrandOptical / Eye Wish Opticiens bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Levertijd

1. De door GrandOptical / Eye Wish Opticiens te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen op enige wijze éénmaal aan de consument heeft aangeboden of ter beschikking gesteld.

2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument GrandOptical / Eye Wish Opticiens schriftelijk in gebreke te stellen, aan het adres: Kerkstraat 13 bus 1, 2640 Mortsel, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat GrandOptical / Eye Wish Opticiens binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht van de zijde van GrandOptical / Eye Wish Opticiens.

3. Indien de consument op grond van een overschrijding van de leveringstermijn zoals beschreven in lid 2 van dit artikel de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door GrandOptical / Eye Wish Opticiens gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

Artikel 8 Betaling

1. Het door de consument aan GrandOptical / Eye Wish Opticiens verschuldigde bedrag, eventueel na aftrek van het reeds betaalde voorschot, dient hij direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te voldoen, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum.

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt GrandOptical / Eye Wish Opticiens hem een kosteloze betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen het verschuldigde bedrag te betalen. Deze termijn van veertien kalenderdagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument(of op de dag die volgt op de dag van verzending wanneer die via elektronische weg wordt verzonden).

4. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is GrandOptical / Eye Wish Opticiens bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan, verhoogd met de rente, kosten en schadevergoedingen die krachtens de wet en/of de huidige algemene voorwaarden verschuldigd zijn. GrandOptical / Eye Wish Opticiens zal zich eveneens kunnen beroepen op het eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in artikel 4.

Artikel 9 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag na de in artikel 8, punt 3 vermelde termijn, heeft GrandOptical / Eye Wish Opticiens de bevoegdheid de wettelijke rente (dit is de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de herinnering vermeld in artikel 8, punt 3 werd verzonden.

2. In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 10% van de uitstaande vordering over de eerste 2.500 euro, met een maximum van:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is;

, aan GrandOptical / Eye Wish Opticiens te voldoen.

3. In geval GrandOptical / Eye Wish Opticiens in gebreke blijft met betaling van een aan de consument verschuldigd bedrag is zij eveneens gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 10% van de uitstaande vordering over de eerste 2.500 euro, met een maximum van:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is;, aan de consument te voldoen.

Artikel 10 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd betaling van dat deel van de factuur op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Annulering

In verband met het GrandOptical / Eye Wish Opticiens productieproces dienen annuleringen door de consument per aangetekende brief, verzonden binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, bij GrandOptical / Eye Wish Opticiens te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan GrandOptical / Eye Wish Opticiens die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

Artikel 12 Webwinkel

1. Als de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van GrandOptical / Eye Wish Opticiens, treft GrandOptical / Eye Wish Opticiens voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.

2. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden. Deze worden op de website verder toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.

3. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt GrandOptical / Eye Wish Opticiens langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen (herroepingsrecht). Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

5. Voor de ontbinding kan de consument een mail sturen naar customersupport@eyewish.com. GrandOptical / Eye Wish Opticiens zal die herroeping zo snel mogelijk bevestigen.

6. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 12.4) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

7. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GrandOptical / Eye Wish Opticiens retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur, binnen 14 dagen nadat de herroeping is gedaan.

8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GrandOptical / Eye Wish Opticiens dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door GrandOptical / Eye Wish Opticiens terugbetalen, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten. GrandOptical / Eye Wish Opticiens betaalt retour op het door de consument opgegeven IBAN. De terug-verzendkosten zijn voor rekening van de consument.

9. Het herroepingsrecht geldt niet voor brillen op sterkte die volgens de specificaties van de consument speciaal voor hem zijn vervaardigd of voor afzonderlijk bestelde glazen op sterkte die volgens de specificaties van de consument speciaal voor hem zijn vervaardigd.

10. De consument is zelf verantwoordelijk voor het voorschrift met de oogsterktes en het juist invoeren hiervan op de website. Indien het product wordt besteld op basis van een voorschrift dat niet is afgegeven door GrandOptical / Eye Wish Opticiens en/of ouder is dan 12 maanden, zullen garanties komen te vervallen, waaronder maar niet uitsluitend, zichtgarantie en niet-goed-geld-terug garantie.

11. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd invoeren van het voorschrift of het invoeren van een voorschrift zoals vermeld in het vorige lid 10, zijn voor rekening van de consument; GrandOptical / Eye Wish Opticiens wijst hiervoor iedere aansprakelijk van de hand.

12. Dit artikel laat de rechten onverlet die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 13 Garantie

1. GrandOptical / Eye Wish Opticiens garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar aangeboden bril en/of andere ooghulpmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of enig ooghulpmiddel zal GrandOptical / Eye Wish Opticiens een nieuwe oogmeting verrichten en/of het geconstateerde foutieve product vervangen. Verder garandeert GrandOptical / Eye Wish Opticiens dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.

2. In overeenstemming met artikel 1649 quater t.e.m. artikel 1649 octies van het Oud Burgerlijk Wetboek, is GrandOptical / Eye Wish Opticiens jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering van de producten. De consument dient GrandOptical / Eye Wish Opticiens via e-mail te informeren van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

Wanneer de garantie van toepassing is en er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, heeft de consument de keuze tussen:

a) ofwel, de kosteloze herstelling of de kosteloze vervanging van het product, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

b) ofwel, een passende prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst wanneer de herstelling of vervanging niet mogelijk is of wanneer GrandOptical / Eye Wish Opticiens niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

De consument heeft geen recht om de ontbinding van de Overeenkomst te verzoeken indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

3. Sommige producten worden ook geleverd met een bijkomende fabrieksgarantie van de fabrikant. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijst GrandOptical / Eye Wish Opticiens naar de garantie van de fabrikant die bij de producten wordt verstrekt.

4. Aanspraak op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van GrandOptical / Eye Wish Opticiens (herstel)werkzaamheden aan het door GrandOptical / Eye Wish Opticiens met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.

5. Het bovenstaande laat de rechten onverlet die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Alle aansprakelijkheid van GrandOptical / Eye Wish Opticiens jegens de consument is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, onverminderd de bepalingen van dwingend recht omtrent aansprakelijkheid.

2. GrandOptical / Eye Wish Opticiens is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor GrandOptical / Eye Wish Opticiens aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door aangestelden of lasthebbers van GrandOptical / Eye Wish Opticiens of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van aangestelden of lasthebbers van GrandOptical / Eye Wish Opticiens.

4. GrandOptical / Eye Wish Opticiens sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tijdens enige werkzaamheden aan producten, waaronder maar niet uitsluitend monturen, welke niet bij GrandOptical / Eye Wish Opticiens zijn aangeschaft of welke gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van GrandOptical / Eye Wish Opticiens of haar aangestelden of lasthebbers.

5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op GrandOptical / Eye Wish Opticiens toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €15.000,= (zegge: vijftien duizend euro) per schadegeval en maximaal € 100.000,= (zegge: honderd duizend euro) per kalenderjaar per consument, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van GrandOptical / Eye Wish Opticiens of haar aangestelden of lasthebbers.

6. Indien GrandOptical / Eye Wish Opticiens ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar volledig vrijwaren en GrandOptical / Eye Wish Opticiens alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15 Overig

1. GrandOptical / Eye Wish Opticiens houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Met het oog op het aangaan van een overeenkomst met GrandOptical / Eye Wish Opticiens op vraag van de consument en voor het uitvoeren van deze overeenkomst, zullen de persoonsgegevens van de consument worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de Privacy Statement van GrandOptical / Eye Wish Opticiens.

2. GrandOptical / Eye Wish Opticiens is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Zij zijn tegenstelbaar aan de consument in de versie zoals deze beschikbaar, gekend en aanvaard was op het moment van het plaatsen van de bestelling. Het plaatsen van een bestelling via de website of in de winkel, veronderstelt de kennisname en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. De documenten, informatie en/of reacties op de website van GrandOptical / Eye Wish Opticiens zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele wijze gebruikt te worden voor een diagnose of een keuze voor een (medische) behandeling. De informatie, documenten en/of reacties van GrandOptical / Eye Wish Opticiens zijn geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen. De informatie op de website is mogelijk niet volledig of up-to-date en kan niet als uitputtend gebruikt worden. GrandOptical / Eye Wish Opticiens adviseert met klem aan alle bezoekers van de website met optische problemen en gerelateerde vragen om een opticien te raadplegen die getraind is in het observeren en interpreteren van symptomen en in staat is om een juiste diagnose te stellen.

4. Druk-en typefouten in enige vorm van communicatie van GrandOptical / Eye Wish Opticiens, inclusief de website van GrandOptical / Eye Wish Opticiens, zijn nadrukkelijk voorbehouden.

5. Geen enkele informatie verstrekt door GrandOptical / Eye Wish Opticiens, dan wel mondeling of schriftelijk, schept enige garantie of andere verplichting voor GrandOptical / Eye Wish Opticiens, indien deze niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is genoemd of is voorzien in dwingend toepasselijk recht.

6. Op de rechtsverhouding tussen GrandOptical / Eye Wish Opticiens en de consument is Belgisch recht van toepassing.

7. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of deze zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen dan wel door de rechtbank in het gerechtelijk arrondissement waar de consument gevestigd is.

GrandOptical homepage
Assortiment
Plus symbol
Over GrandOptical
Plus symbol
Klantenservice
Plus symbol
Vind een winkelContact

© Copyright 2023 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

GebruiksvoorwaardenPrivacyAlgemene voorwaardenCookies